Danes je 23.1.2022

Input:

DDV dilema: Obrazec DDV-O in primeri vpisovanja poslovnih dogodkov (87. člen ZDDV-1 in 154. člen PZDDV)

28.4.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

17.5 DDV dilema: Obrazec DDV-O in primeri vpisovanja poslovnih dogodkov (87. člen ZDDV-1 in 154. člen PZDDV)

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

>>> vzorec obrazca DDV-O <<<

Kdo mora predložiti obrazec DDV-O?

Vsak davčni zavezanec, ki je identificiran za namene DDV v Sloveniji, je dolžan za davčno obdobje (mesečno ali trimesečno) sam ugotoviti davčno obveznost in jo izkazati v obračunu DDV (v obrazcu DDV-O), ki ga mora predložiti davčnemu organu v elektronski obliki preko sistema eDavki.

Katere podatke mora vsebovati obrazec DDV-O?

V obrazec DDV-O je treba evidentirati:

 • vse podatke, ki so potrebni za izračun DDV, za katerega je nastala obveznost obračuna, in odbitke DDV, za katere je nastala pravica do njihovega uveljavljanja,

 • skupno vrednost transakcij v zvezi z obračunanim DDV in opravljenimi odbitki ter

 • vrednost vseh oproščenih transakcij.

Poleg navedenih podatkov pa mora davčni zavezanec v obrazcu DDV-O za posamično davčno obdobje izkazati še naslednje podatke, za katere je nastala obveznost obračuna DDV v tem davčnem obdobju:

 • skupno vrednost oproščenih intrakomunitarnih dobav blaga v drugo državo članico (brez DDV) iz 46. člena ZDDV-1,

 • skupno vrednost prodaje blaga na daljavo (podatki o pošiljčnih poslih), če skupna vrednost dobav, ki jih opravi dobavitelj v tekočem koledarskem letu oziroma jih je opravil v preteklem letu, presega vrednostni limit, ki ga je določila posamezna država članica (brez DDV) iz tretjega in četrtega odstavka 20. člena ZDDV-1, če se blago odpošlje ali odpelje iz Slovenije,

 • skupno vrednost dobav blaga z montažo ali intalacijo (brez DDV) iz desetega odstavka 20. člena ZDDV-1, opravljenih na ozemlju druge države članice, če se blago odpošlje ali odpelje iz Slovenije,

 • skupno vrednost pridobitev blaga znotraj Unije ali transakcij, ki se tako obravnavajo (brez DDV) iz 12. in 13. člena ZDDV-1, ki so bile opravljene v Sloveniji,

 • skupno vrednost dobav blaga (brez DDV), opravljenih v Sloveniji, za katere je plačnik DDV davčni zavezanec v skladu s 4. točko prvega odstavka 76. člena ZDDV-1 (prejemniki blaga pri tristranskih poslih),

 • skupno vrednost opravljenih storitev (brez DDV) iz prvega odstavka 25. člena ZDDV-1 in

 • skupno vrednost opravljenih dobav blaga in storitev, za katere je prejemnik plačnik DDV v skladu s 76.a členom ZDDV-1.

Kdaj je treba oddati obrazec DDV-O?

Obrazec DDV-O je treba davčnemu organu predložiti najkasneje do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja ali do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja. Slednje velja le za davčne zavezance, ki opravljajo transakcije znotraj Unije in so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo.

Posebnosti v zvezi z obrazcem DDV-O

Davčni zavezanec, ki je pred iztekom roka že predložil obrazec DDV-O in je kasneje ugotovil, da le-ta vsebuje napake, lahko že vloženi obrazec nadomesti z novim do roka za predložitev tega obračuna, razen, če je po tem obračunu zahteval vračilo DDV.

V primeru popravka napak iz preteklih obdobij mora le-te davčni zavezanec vključiti v tekoči obrazec DDV-O v polje ”Samoprijava/popravek” na dnu obrazca.

Ob tem je treba zaradi prenizko obračunanega DDV ali previsokega odbitka DDV od zneska DDV, ki je predmet popravka, obračunati in plačati obresti po evropski medbančni obrestni meri z ustreznim pribitkom (drugi odstavek 88.b člena ZDDV-1), ki se izračunajo avtomatsko. V polje ”Samoprijava/popravek” se zaradi izračuna in knjiženja obresti vpisujejo samo zneski popravkov, ki povečujejo vrednost obračunanega DDV in so že vključeni v tekoči obračun (samo pozitivne vrednosti). V primeru popravkov napak iz preteklih davčnih obdobij, ki se jih vključi v tekoči obračun DDV, se polj na vrhu obrazca DDV-O ”Samoprijava” in ”Vloga za predložitev po roku” ne označi. Navedeni polji se izpolnita le v primeru prve oddaje obračuna DDV po roku, torej naknadne predložitve obračuna DDV v skladu z 88.c členom ZDDV-1.

V kolikor davčni zavezanec v davčnem obdobju nima nobenih poslovnih dogodkov, mora oddati prazen obrazec DDV-O.

Davčni zavezanec, ki prvič predlaga obrazec DDV-O, mora obračunu priložiti tudi seznam prejetih in izdanih računov, ki so bili podlaga za sestavo obračuna DDV.

Podrobnejša navodila za izpolnjevanje DDV-O obrazca vsebuje Priloga VIII k PZDDV.

DOBAVE BLAGA IN STORITEV (VREDNOSTI SO BREZ DDV)

Polje 11: Dobave blaga in storitev

V to polje se vpisuje vrednost obdavčljivih dobav blaga in storitev v Sloveniji brez DDV (to so dobave blaga in storitev, katerih kraj opravljanja je Slovenija, razen dobav iz 76.a člena ZDDV-1):

1. obdavčene dobave blaga in storitev na ozemlju Slovenije ne glede na status kupca (to so dobave blaga in storitev, od katerih je treba obračunati DDV v Sloveniji):

 1. vpisuje se davčna osnova po izdanem računu
 2. vpisuje se davčna osnova od obdavčenih dobav blaga, iznešenega iz davčnega skladišča

Slovenski davčni zavezanec A (identificiran za namene DDV) proda blago na ozemlju Slovenije slovenskemu davčnemu zavezancu B (identificiran za namene DDV):

2. vrednost prejetih predplačil za obdavčene dobave blaga in storitev v Sloveniji (razen prejetih predplačil za dobave blaga in storitev iz 76.a člena ZDDV-1)

Slovenski davčni zavezanec A (identificiran za namene DDV) prejme predplačilo od slovenskega davčnega zavezanca B (identificiran za namene DDV) za blago, ki še ni dobavljeno, v znesku 122,00 EUR.

Izračun zneska DDV po preračunani stopnji: 122,00 EUR * 18,0328 % = 22 EUR

3. dani dobropisi za dobave blaga in storitev, ki so predmet obdavčitve v Sloveniji

Slovenski davčni zavezanec A (identificiran za namene DDV) je prodal blago slovenskemu davčnemu zavezancu B (identificiran za namene DDV) v višini 100,00 EUR + 22,00 EUR = 122,00 EUR. Naknadno (po izteku roka za predložitev obračuna) je slovenski davčni zavezanec A svojemu kupcu, slovenskemu davčnemu zavezancu, B odobril popust v višini 10 %, kar znaša 10,00 EUR + 2,20 EUR DDV = 12,20 EUR.

4. uporaba blaga in opravljanje storitev za neposlovne namene (7. in 15. člen ZDDV-1) ter uporaba blaga za namene opravljanja dejavnosti, sprememba namembnosti in zadržanje blaga ob prenehanju opravljanja dejavnosti (8. člen ZDDV-1):

 1. vpisuje se davčna osnova, ki pri uporabi blaga predstavlja nabavno cena blaga ali podobnega blaga oziroma lastno cena blaga, določeno v trenutku uporabe, razpolaganja ali zadržanja blaga
 2. pri opravljanju storitev za neposlovne namene se vpisuje davčno osnovo, ki jo sestavljajo celotni stroški davčnega zavezanca za opravljene storitve

Slovenski davčni zavezanec A (identificiran za namene DDV) podari slovenskemu davčnemu zavezancu B (identificiran za namene DDV) blago, katerega nabavna vrednost brez DDV je znašala 100,00 EUR (brez DDV). Ker je slovenski davčni zavezanec A ob nabavi uveljavljal odbitek DDV, je dolžan ob podaritvi od nabavne vrednosti obračunati DDV v višini 22,00 EUR (22 %).

5. dobave blaga na podlagi posebnih ureditev:

 1. za potovalne agencije (vpisuje se davčna osnova, ki pri potovalnih agencijah predstavlja razliko med celotnim zneskom, ki ga plača potnik, brez DDV, in dejanskimi stroški potovalne agencije za dobave blaga in storitev, ki jih opravijo drugi davčni zavezanci, če je neposredni uporabnik teh storitev potnik),
 2. za rabljeno blago, umetniške predmete, zbirke in starine (vpisuje se davčna osnova, ki je razlika v ceni, ki jo doseže obdavčljivi preprodajalec, od katere se odšteje vračunani DDV)
 3. za investicijsko zlato
 4. po plačani realizaciji (vpisuje se davčna osnova na podlagi prejetih plačil po izdanih računih za opravljene dobave blaga in storitev po plačani realizaciji, pri delnem plačilu računa se davčna osnova izračuna tako, da se od prejetega plačila odšteje vračunani DDV)

Slovenski davčni zavezanec A (identificiran za namene DDV) nastopa kot preprodajalec rabljenega blaga in obračunava DDV od razlike v ceni. Nabavna vrednost rabljenega blaga, ki ga je kupil od fizične osebe, je bila 150,00 EUR. Za zadevno blago izstavi račun v skupni vrednosti 200,00 EUR, pri čemer ustvarjena razlika v ceni znaša 50,00 EUR z vključenim DDV (50,00 EUR * 18,0328 % = 9,02 EUR DDV). Davčna osnova znaša 50,00 EUR – 9,02 EUR = 40,98

6. oproščene izvozne dobave blaga ter oproščene dobave blaga in storitev s pravico do odbitka DDV (prave oprostitve):

 1. oproščene izvoz blaga (vpisuje se davčna osnova, ki jo predstavlja vrednost iz izvozne carinske listine)
 2. dobave blaga in storitev v okviru diplomatskih in konzularnih odnosov
 3. oproščene transakcije v zvezi z mednarodnim prevozom blaga
 4. mednarodni prevoz potnikov
 5. oproščene posredniške storitve

Slovenski davčni zavezanec A (identificiran za namene DDV) izvozi blago v Švico. Vrednost izvoženega blaga iz izvozne carinske listine znaša 10.000,00 EUR. Slovenski davčni zavezanec A opravi tudi prevoz blaga v vrednosti 500,00 EUR, ki je neposredno povezan z izvozom tega blaga.

približaj

V POLJE 11 SE NE VPISUJE:

1. neobdavčljivih dobav blaga in storitev (to so transakcije, ki niso predmet DDV):

 1. članarin,
 2. pravih subvencij in dotacij
 3. odškodnin
 4. primanjkljajev blaga (do dovoljene meje)
 5. predpisanih zamudnih obresti
 6. donacij ipd.

Slovenski davčni zavezanec A (identificiran za namene DDV) invalidni organizaciji izplača donacijo v višini 100,00 EUR. Razpolaga z ustrezno listino, iz katere je razvidno, v kakšen namen bodo sredstva porabljena. Vrednosti 100,00 EUR ne vpiše v DDV-O obrazec, ker gre za transakcijo, ki ni predmet DDV.

2. vrednosti obdavčljivih dobav blaga in storitev, pri katerih kraj obdavčitve ni Slovenija (to so transakcije, ki so sicer obdavčljive z DDV, vendar zunaj Slovenije)

Slovenski davčni zavezanec A (identificiran za namene DDV) opravi storitev, povezano z nepremičnino, ki se nahaja v Rusiji, v vrednosti 10.000,00 EUR. Kraj obdavčitve je Rusija. Slovenski davčni zavezanec A vrednosti ne vpisuje v DDV-O obrazec, pač pa mora upoštevati rusko davčno zakonodajo.

3. tranzita blaga

4. postopka pasivnega oplemenitenja

5. začasnega izvoza blaga z zvezkom ATA

6. izvoza blaga, ki bo vrnjeno na carinsko območje Skupnosti in oproščeno plačila uvoznih dajatev skladno s carinskimi predpisi

7. gibanja skupnostnega blaga od enega do drugega kraja na carinskem območju skupnosti, ne da bi pri prečkanju ozemlja tretje države spremenilo svoj carinski status

Polje 11a: Dobave blaga in storitev v Sloveniji, od katerih obračuna DDV prejemnik

V to polje se vpisuje davčna osnova po izdanem računu od dobav blaga in opravljenih storitev ter prejetih predplačil, ki se nanašajo na dobave po 76.a členu ZDDV-1:

 • gradbena dela, vključno s popravili, čiščenjem, vzdrževanjem, rekonstrukcijo in rušenjem v zvezi z nepremičninami

 • posredovanje osebja v gradbeništvu

 • dobava starih nepremičnin iz 7. in kmetijskih zemljišč iz 8. točke 44. člena ZDDV-1, če sta se dobavitelj in kupec odločila za obdavčenje v skladu s 45. členom ZDDV-1

 • dobava odpadkov, ostankov in rabljenega materiala ter storitev iz Priloge III a ZDDV-1

 • prenos pravic do emisije toplogrednih plinov, kakor so opredeljene v zakonu, ki ureja varstvo okolja

O opravljenih dobavah blaga in storitev iz tega polja se poroča tudi v mesečnem poročilu o dobavah iz 76.a člena ZDDV-1.

Slovenski davčni zavezanec A (identificiran za namene DDV) opravi storitev iz F/gradbeništva slovenskemu davčnemu zavezancu B