Danes je 19.9.2021

Input:

Pojasnilo FURS: Uporaba pravilne davčne stopnje pri dobavi in montaži sončne elektrarne

5.7.2021, Vir: FURS

Št. pojasnila: 0920-16384/2021-2

Datum: 5. 7. 2021

Pojasnilo Finančnega urada RS navajamo v celoti.

V prejetem dopisu po elektronski pošti z dne 23. 06. 2021 je navedeno, da je davčni organ v svojem pojasnilu št. 4230-90/2010-2, z dne 15. 4. 2010 med drugim pojasnil, da v primeru dobave sončne elektrarne, ko ta postane del stavbe, kjer na primer nadomesti strešno kritino, se uporabi nižja stopnja DDV le, če sončna elektrarna postane del stanovanjske stavbe in zaradi namestitve sončne elektrarne stanovanjski objekt ne spremeni namembnosti. V kolikor se za sončno elektrarno zahteva izdaja gradbenega dovoljenja, je iz samega dovoljenja razvidno, za kakšno vrsto objekta glede na namen gre.


Glede na specifičnost tovrstnega področja je naprošeno, če omenjeno mnenje ponovno preučimo, saj se v praksi velikokrat zgodi, da se tovrstna naprava za proizvajanje električne energije montira (delno) tudi na objektih ob stanovanjski hiši, ti objekti pa se skladno s Prilogo I k Uredbi o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) ne obravnavajo kot stanovanjski objekti. Po mnenju proizvajalcev sončne elektrarne v skladu z Uredbo o samooskrbi z električno energijo in obnovljivih virov energije in v skladu z Uredbo o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom niso objekti, ampak naprave (enako kot toplotne črpalke, klima naprave ipd.), zato se klasifikacije in razvrščanja objektov za elektrarne do velikosti 1 MW ne more uporabljati. Objekti so le sončne elektrarne velikosti od 1 MW dalje, ki jih te dve Uredbi ne zajemata. Poleg tega je treba upoštevati, da sončne elektrarne kot takšne ne sestavljajo le paneli, ampak še kabli, razsmerniki, elektro omarica, priključno merilna omarica. V praksi so primeri, ko je pol panelov na stanovanjski hiši, pol na kozolcu, razsmernik in elektro omarica v garaži, ki je samostojen objekt, priključno merilna omarica je nekje zunaj, ker je samostoječa (v tej omarici so drugače tudi varovalke in števec za elektriko, ki ga ima vsaka hiša). Proizvedena električna energija v elektrarni pa se uporablja za potrebe vseh objektov (hiše, garaže, kozolca, zunanje razsvetljave), ker nobeno gospodinjstvo nima ločenega priključka elektrike za vsak objekt.

Vezano na zgornje dodatno pojasnilo proizvajalcev, je naprošeno, če smiselnost zgoraj navedenega pojasnila ponovno preučimo in vključimo tudi vsebino Stanovanjskega zakona, ki jo davčni organ pri odgovorih na vprašanja glede uporabe znižane DDV stopnje po 11. in 11a. točki Priloge I k ZDDV-1 velikokrat omenja in upošteva. Tako na primer četrti odstavek 5. člena tega zakona določa, da kadar služi določen gradbeni element tako posameznemu delu kot skupnim delom, se šteje za skupni del, če se z njim zagotavlja funkcija večstanovanjske stavbe kot celote (toplotna in hidro