Danes je 8.7.2020

Input:

Storitve v zvezi z nepremičninami po 1. 1. 2017

1.1.2017, , Vir: Verlag Dashöfer

18.3 Storitve v zvezi z nepremičninami po 1. 1. 2017

mag. Aleksandra Heinzer davčna svetovalka

Kraj opravljanja storitev v zvezi z nepremičninami se določi po posebnem pravilu, ki določa, da je do DDV upravičena tista država, v kateri se nepremičnina, na katero se te storitve nanašajo, nahaja. Gre za pravilo, ki se uporablja v vseh državah članicah enako, uporablja pa ga celo nekaj tretjih držav. Niti 27. člen ZDDV-1 niti 47. člen Direktive DDV, po katerem slovenski zakon to posebno pravilo povzema, takšnih storitev podrobneje ne pojasni. Ne glede na navedeno kriterije zajema Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: Izvedbena uredba), ki pa se je v tem delu začela uporabljati s 1. januarjem 2017.

Precejšnja nedorečenost in dvomi na tem področju, ki se velikokrat pojavljajo v praksi, so verjetno botrovali temu, da je Evropska komisija objavila obširnejše (nezavezujoče) pojasnilo glede storitev v zvezi z nepremičninami z dne 26.10.2015. V njem je poleg zgodovinskega opisa sprejemanja tega posebnega pravila določanja kraja opravljenih storitev še posebej poudarjen pomen zasledovanja načela potrošnje. To je zlasti pomembno v primerih, ko se pojavi dvom o tem, ali je določena storitev povezana z nepremičnino ali ne in tudi v primeru t.i. sestavljenih storitev. Pri določanju kraja opravljanja storitev je treba namreč vedno najprej preizkusiti, ali se uporabi kakšno izmed posebnih pravil in če se ne, uporabiti splošno pravilo določanja kraja opravljanja storitev. Poleg tega je treba pri preverjanju, ali gre v posameznem primeru za storitev v zvezi z nepremičnino ali ne, upoštevati tudi dejstvo, da storitev ni opravljena neposredno na kraju, kjer se zadevna nepremičnina nahaja, še ne pomeni, da se takšna storitev na to nepremičnino ne nanaša. Sodobna tehnologija namreč omogoča tudi takšen način opravljanja tovrstnih storitev.

Bistven in najbolj dobrodošel del vsebine obravnavanega pojasnila je vsekakor obrazložitev, ki se nanaša na vsako posamezno določbo Izvedbene uredbe, in sicer 13b, 31a. in 31b. člena.

Pojem »nepremičnina«

Pri ugotavljanju, ali je določena storitev povezana z nepremičnino ali ne, je treba v prvem koraku preveriti, ali v posameznem primeru sploh gre za nepremičnino. Te kriterije vsebuje 13.a člen Izvedbene uredbe in so podrobneje prikazani v naslednji tabeli:

Kriterij po Izvedbeni uredbi Podrobnejši opis - primeri 
a. vsak posamezni del zemljišča na površju ali pod njim, na katerem se lahko vzpostavi lastninska pravica in posest   
 • oceani, reke, jezera

 • drevesa in ostale rastline, dokler so njihove korenine pritrjene v zemljo

 • naftni, vodni in ostali zemeljski viri

  
b. vsaka zgradba ali konstrukcija, pritrjena na tla ali v tleh nad morsko gladino ali pod njo, ki je ni mogoče zlahka razstaviti ali odstraniti   
 • hiše, tovarne

 • ceste, mostovi, letališča, pristanišča, nasipi,

 • plinovodi, vodovodi

 • vetrne turbine, črpališča

 • pritrjene naprave, ki jih ni mogoče odstraniti brez napora (potrebni so strokovnjaki, ki potrebujejo posebno orodje, opremo, know-how ipd) in brez nezanemarljivih stroškov: npr. plavajoče restavracije, montažne hiše, kioski, mobilne hiške, stojnice, ipd.

  
c. vsak predmet, ki je vgrajen in je sestavni del zgradbe ali konstrukcije in brez katerega zgradba ali konstrukcija ni popolna, na primer vrata, okna, strehe, stopnišča in dvigala   
 • izolacijski material, predelne stene, stenske in talne obloge

 • električne, sanitarne, prezračevalne, ogrevalne instalacije

 • v vsakem primeru posebej je treba preveriti, ali gre za predmet, brez katerega zgradba ali konstrukcija ne bi bila popolna glede na namen, za katerega je bila zgrajena, kot na primer: dimni detektor v proizvodnji hali ali varnostni sistem v zaporu

 • predmet, brez katerega konstrukcija ne bi bila uporabna, kot na primer turbina v vetrni elektrarni

  
d. vsak predmet, oprema ali stroj, ki je stalno vgrajen v zgradbi ali konstrukciji in ga ni mogoče odstraniti brez uničenja ali spremembe zgradbe ali konstrukcije   
 • marmorne stopnice

 • vgrajeno pohištvo

  


Davčni zavezanec ima potujočo knjižnico. Vozilo, ki ga pri tem uporabi, začasno ustavi na določeni lokaciji, vendar pa se zadevno vozilo premakne