Danes je 13.7.2024

Input:

98. do 112. člen PZDDV

10.2.2022, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 16 minut

10.2 98. do 112. člen PZDDV

Verlag Dashöfer

IX. ODBITEK DDV

1. Nastanek in obseg pravice do odbitka

98. člen

(Točka d) prvega odstavka in drugi odstavek 4. člena ZDDV-1)

(1) Oseba iz točke d) prvega odstavka 4. člena ZDDV-1, katere skupni znesek pridobitev iz drugega odstavka 4. člena ZDDV-1 v tekočem koledarskem letu preseže 10.000 eurov, nima pravice do odbitka DDV, ki ga je dolžan plačati od pridobitev blaga znotraj Unije.

(2) Oseba iz d) točke prvega odstavka 4. člena ZDDV-1, ki prejema storitve, za katere je dolžna plačati DDV v skladu s 3. točko prvega odstavka 76. člena ZDDV-1, tudi nima pravice do odbitka DDV, ki ga je dolžna plačati od prejetih storitev.

99. člen

(črtan)

100. člen

(Odbitek DDV pri povečanju davčne osnove)

Če se znesek obračunanega DDV zaradi povečanja davčne osnove naknadno spremeni, davčni zavezanec lahko uveljavlja odbitek DDV v višini dejansko plačanega DDV (višjega) samo, če je dobavitelj za to povečanje plačila izdal račun in so izpolnjeni pogoji iz 62. in 63. člena ZDDV-1.

101. člen

(Uvoz blaga, kadar se DDV plačuje, kot da bi bil uvozna dajatev)

(1) Pravico do odbitka DDV za uvoženo blago davčni zavezanec lahko uveljavi za davčno obdobje, za katero do poteka roka za predložitev obračuna DDV za to davčno obdobje razpolaga s carinsko deklaracijo za sprostitev blaga v prosti promet ali postopek začasnega uvoza blaga z delno oprostitvijo plačila carine oziroma odločbo carinskega organa, na kateri je obračunan DDV.

(2) Za odbitni DDV se šteje znesek DDV, obračunan pri uvozu, razen če je bil znesek DDV plačan ob uvozu naknadno, vendar prej, preden je zavezanec uveljavil odbitek DDV, z odločbo carinskega organa v celoti ali deloma vrnjen ali njegovo plačilo odpuščeno. Za odbitni DDV se šteje tudi znesek DDV, ki ga naknadno obračuna carinski organ v skladu s 158. členom tega pravilnika.

(3) Davčni zavezanec ne sme upoštevati odbitka DDV, obračunanega ob uvozu, če je bila carinska deklaracija, na podlagi katere je bil obračunan DDV, razveljavljena ali odločba carinskega organa, s katero je bil obračunan DDV od uvoza blaga, razveljavljena prej, preden je bil uveljavljen odbitek DDV. Če je bil na podlagi razveljavljene carinske deklaracije ali razveljavljene odločbe carinskega organa DDV že plačan, se ta znesek v skladu s carinskimi predpisi vrne, sicer pa se plačilo odpusti.

101.a člen 

(Uvoz blaga, kadar se DDV plačuje preko obračuna DDV) 

(1) Pravico do odbitka DDV za uvoženo blago lahko davčni zavezanec uveljavi ne prej kot v davčnem obdobju, v katerem je obračunal DDV od uvoza blaga.

(2) Za odbitni DDV se šteje znesek DDV, ki ga je prejemnik blaga, identificiran za namene DDV v Sloveniji, plačal v skladu s šestim ali sedmim odstavkom 77. člena ZDDV-1. Šteje se, da je DDV plačan, ko je izkazan v obračunu DDV.

102. člen

(Nova prevozna sredstva)

(1) Davčni zavezanec iz tretjega odstavka 5. člena ZDDV-1 sme odbiti DDV, ki je vključen v nabavni ceni ali plačan pri uvozu ali pridobitvi novega prevoznega sredstva znotraj Unije, do zneska, ki ne presega davka, ki bi ga moral plačati, če dobava ne bi bila oproščena. Pravica do odbitka nastane in se lahko uveljavi, ne prej kot v trenutku dobave.

(2) Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka tega člena lahko uveljavlja odbitek DDV v obliki vračila DDV na podlagi zahtevka, ki ga davčnemu organu predloži v elektronski obliki prek sistema eDavki.

(3) Davčni zavezanec iz prvega odstavka tega člena je upravičen do vračila DDV, če izpolnjuje naslednje pogoje:

-       ni identificiran za namene DDV v Sloveniji;

-       proda novo prevozno sredstvo iz tretjega odstavka 3. člena ZDDV-1 drugi osebi v drugo državo članico, prevozno sredstvo pa je prepeljano v to drugo državo članico;

-       dokaže, da je plačal slovenski DDV pri nakupu tega novega prevoznega sredstva.

(4) Do vračila DDV je v višini, določeni v prvem odstavku tega člena, upravičen tudi:

-       davčni zavezanec, ki je identificiran za namene DDV, ki obračunava DDV le od pridobitev blaga znotraj Unije,

-       oseba iz d) točke prvega odstavka 4. člena ZDDV-1, identificirana za namene DDV, ki obračunava DDV le od prejetih storitev in je plačnica DDV na podlagi 3. točke prvega odstavka 76. člena ZDDV-1,

-       davčni zavezanec iz 94. člena ZDDV-1, ki je identificiran za namene DDV na podlagi četrtega odstavka 78. člena ZDDV-1, ker opravlja storitve, za katere je prejemnik storitev dolžan plačati DDV v drugi državi članici.

(5) Zahtevku iz drugega odstavka tega člena mora davčni zavezanec priložiti:

-       dokazilo o nakupu (račun ali uvozna listina);

-       dokazilo, da je bil DDV plačan ob nakupu;

-       dokazilo o prodaji (račun ali dokazilo o prejetem plačilu) in

-       dokazilo, da je bilo novo prevozno sredstvo prepeljano v drugo državo članico.

103. člen

(Priložnostne finančne transakcije pri izračunu odbitnega deleža)

(1) V izračun odbitnega deleža se v skladu s točko c) tretjega odstavka 65. člena ZDDV-1 ne všteva znesek prometa finančnih transakcij, če se opravljajo priložnostno. Šteje se, da je promet finančnih transakcij opravljen priložnostno, če finančne transakcije ne predstavljajo dejavnosti davčnega zavezanca.

(2) V