Danes je 25.6.2024

Input:

DDV: Pravna podlaga

11.1.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 61 minut

6.1 DDV: Pravna podlaga

Erika Režek, davčna svetovalka

V pričujočem članku so obrazložene vse spremembe Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), od novele ZDDV-1A do novele ZDDV-1M. Članek prav tako vsebuje seznam podzakonskih aktov in drugih predpisov, ki vplivajo na sam Zakon o davku na dodano vrednost.

Pravilnik o obveznostih glede davka na dodano vrednost v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo (Ur.l. RS št.102/21 z dne 29.6.2021), ki je začel veljati 1.7.2021 in je z dnem veljave novele ZDDV-1M, 22.01.2022 prenehal veljati. Določila iz tega pravilnika so prenesena v novelo ZDDV-1M.

Ta pravilnik, ki je veljal do 22.1.2022, je prenašal v pravni red Republike Slovenije Direktivo Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost kot je spremenjena z Direktivo Sveta (EU) 2017/2455 z dne 5. decembra 2017 o spremembi Direktive 2006/112/ES in Direktive 2009/132/ES v zvezi z nekaterimi obveznostmi glede davka na dodano vrednost, ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo v delu, ki se začne uporabljati s 1. julijem 2021, Direktivo Sveta (EU) 2018/1910 z dne 4. decembra 2018 o spremembi Direktive 2006/112/ES glede harmonizacije in poenostavitve nekaterih pravil v okviru sistema davka na dodano vrednost za obdavčevanje trgovine med državami članicami, in sicer v zvezi s pravili za zaporedne dobave, ki se ne smejo uporabiti za dobave blaga, ki jih davčni zavezanec omogoča z uporabo elektronskega vmesnika in Direktivo Sveta (EU) 2019/1995 z dne 21. novembra 2019 o spremembi Direktive 2006/112/ES glede določb v zvezi s prodajo blaga na daljavo in nekaterimi domačimi dobavami blaga.

S tem pravilnikom je bilo do 22.1.2022 podrobneje urejeno izvajanje Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2019/2026 z dne 21. novembra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 v zvezi z dobavo blaga ali opravljanjem storitev, ki jih omogočajo elektronski vmesniki, in posebnimi ureditvami za davčne zavezance, ki opravljajo storitve za osebe, ki niso davčni zavezanci, ter prodajajo blago na daljavo in opravljajo nekatere domače dobave blaga in je pri izvajanju ZDDV-1 v celoti zavezujoča, ki so od tega datuma dalje prenesene v novelo ZDDV-1M.

Ne glede na določbe Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22), in Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12, 54/13, 85/14, 95/14, 39/16, 45/16, 86/16, 50/17, 84/18, 77/19,58/21, 205/21, 16/22, 82/22), se za namene izvajanja predpisov določajo nekatere obveznosti, ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo.

S 1.7.2021 je začel veljati tudi Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih in načinu uveljavljanja oprostitev po 51. členu Zakona o davku na dodano vrednost, s katerim se ukinja prag oprostitve plačila DDV za uvozne pošiljke v vrednosti pod 22 EUR.

Vezano na spremenjena določila pravil o DDV za posebne ureditve VEM je uporabljeno gradivo Komisije EU (opomba 1), Pojasnila o pravilih o DDV pri e-trgovanju (Explanatory Notes on the new VAT e-commerce rules) (september 2020), Priročnik o sistemu „vse na enem mestu” za DDV(marec 2021) (Guide to the VAT OSS) (opomba 2) in gradivo FURS - Posebne ureditve VEM (OSS) - neunijska, unijska in uvozna ureditev, junij 2021 (opomba 3).

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 - ZIUOPZP, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št.95/23, z dne 1.9.2023, v 121. členu opredeljuje stopnjo DDV za gasilsko opremo.

Po tem členu se do ustrezne ureditve v zakonu, ki ureja davek na dodano vrednost, se v skladu z Direktivo Sveta (EU) 2022/542 z dne 5. aprila 2022 o spremembi direktiv 2006/112/ES in (EU) 2020/285 glede stopenj davka na dodano vrednost, DDV obračunava in plačuje po posebni nižji stopnji 5% od davčne osnove za dobavo tipiziranih gasilskih vozil, posebne zaščitne in reševalne opreme ter orodij za opravljanje nalog gasilstva, običajno namenjenih za uporabo pri intervencijah, ki se dobavljajo javnim gasilskim službam ali prostovoljnim gasilskim enotam v gasilskih društvih. V Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22, 29/22 – ZUOPDCE in 40/23 – ZDavPR-B) je splošna stopnja davka na dodano vrednost določena v 41. členu, prav tako je v tem členu določeno, da se v Republiki Sloveniji uporabljata nižja 9,5 % stopnja za dobave blaga in storitev, določenih v Prilogi I, in posebna nižja 5 % stopnja DDV za dobave blaga in storitve, določenih v Prilogi IV. Z Direktivo Sveta (EU) 2022/542 z dne 5. aprila 2022 o spremembi direktiv 2006/112/ES in (EU) 2020/285 glede stopenj davka na dodano vrednost je državam članicam v skladu z 98. členom Direktive 2006/112/ES omogočena uporaba nižje stopnje DDV za dobave blaga in storitve iz seznama 112/180 Priloge III k Direktivi 2006/112/ES. V 28. točki seznama Priloge III je določeno, da se nižja stopnja DDV lahko obračunava od dobav orodja in druge opreme, ki so običajno namenjeni za uporabo pri reševalnih službah ali službah prve pomoči, kadar se dobavijo javnim organom ali neprofitnim organizacijam, dejavnim na področju civilne zaščite ali zaščite skupnosti.

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 - ZIUOPZP je začel veljati 2. 9. 2023. Seznam tipiziranih gasilskih vozil, posebne zaščitne in reševalne opreme ter orodij za opravljanje nalog gasilstva, običajno namenjenih za uporabo pri intervencijah, ki se dobavljajo javnim gasilskim službam ali prostovoljnim gasilskim enotam v gasilskih društvih, za katerega se uporabi posebna nižja stopnja DDV, je objavljen v Uradnem listu RS, št. 98/23, z dne 15. 9. 2023, v Pravilniku o določitvi seznama tipiziranih gasilskih vozil, posebne zaščitne in reševalne opreme ter orodij za opravljanje nalog gasilstva, za katere se davek na dodano vrednost obračunava in plačuje po posebni nižji stopnji 5 % od davčne osnove, ki je začel veljati 16.09.2023.

Posebna nižja stopnja za gasilsko opremo velja tudi za uvoz zadevnega blaga. Za uveljavljanje posebne nižje stopnje je treba v PE 2/3 carinske deklaracije vpisati oznako 3D55 - Obračun DDV po posebni nižji stopnji za gasilsko opremo v skladu s 121. členom ZIUOPZP.

V Uradnem listu RS št. 40/23 z dne 03.04.2023 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR-B), z začetkom veljave 18.04.2023.

Pri izdaji računov je potrebno upoštevati določila Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR), ki od 18.04.2023 črta določilo 10. odst. 81. člena ZDDV-1. Do tega datuma se račun izroči kupcu v papirni obliki le na njegovo zahtevo, od 18.4.2023 pa se spet uvaja obveznost izročitve računa kupcu.V Uradnem listu št. 144/22, z dne 18.11.2022, je na podlagi 18. člena Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (Uradni list RS, št. 29/22) objavljeno obvestilo o uveljavitvi Direktive Sveta (EU) 2022/890 z dne 03.06.2022 glede podaljšanja obdobja uporabe neobveznega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobave določenega blaga in opravljanje določenih storitev, dovzetnih za goljufije, ter mehanizma za hiter odziv v primerih goljufij na področju DDV. Direktiva Sveta (EU) 2022/890 z dne 3. junija 2022 o spremembi Direktive 2006/112/ES glede podaljšanja obdobja uporabe neobveznega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobave določenega blaga in opravljanje določenih storitev, dovzetnih za goljufije, ter mehanizma za hiter odziv v primerih goljufij na področju DDV (UL L 155 z dne 8. 6. 2022, str. 1), velja od 11. junija 2022. Posebni ukrep mehanizma za hiter odziv se uporablja do 31. decembra 2026 in velja za dobave prenosa pravic do emisije toplogrednih plinov.

V Uradnem listu RS, št. 141/22, z dne 7.11.2022 je bil objavljen Zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (ZNUNBZ), ki je začel veljati naslednji dan po objavi, tj. 08.11.2022. Skladno s prehodnimi določbami tega zakona (39. člen - oprostitev davka na dodano vrednost za blago v korist žrtev elementarnih nesreč) se do ustrezne ureditve v zakonu, ki ureja davek na dodano vrednost, v skladu z Direktivo Sveta (EU) 2022/542 z dne 5. aprila 2022 o spremembi direktiv 2006/112/ES in (EU) 2020/285 glede stopenj davka na dodano vrednost (UL L št. 107 z dne 6. 4. 2022, str. 1), v delu, ki se nanaša na izredne primere, kadar je za blago, uvoženo v korist žrtev elementarnih nesreč, s sklepom Evropske komisije odobrena Republiki Sloveniji oprostitev davka na dodano vrednost v skladu z 11. točko prvega odstavka 51. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22 in 29/22 – ZUOPDCE; v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1), pod enakimi pogoji oprosti tudi pridobitev tega blaga znotraj EU oziroma dobava tega blaga na ozemlju Slovenije s pravico do odbitka DDV, plačanega v predhodni fazi. Oproščeno plačila DDV je tudi opravljanje storitev, povezanih s takim blagom, vključno s storitvami dajanja v najem.

Kadar se blago ali storitve, ki jih pridobijo organizacije, za katere veljajo oprostitve, uporabljajo za namene, ki niso navedeni v 11. točki prvega odstavka 51. člena ZDDV-1 (blago, ki ga uvozijo državni organi in organizacije, dobrodelne in človekoljubne organizacije, namenjeno pa je za brezplačno razdelitev med žrtve naravnih in drugih nesreč in vojn, ali blago, ki ostane last teh organizacij, dano pa je na razpolago prej omenjenim žrtvam. Oprostitev se ne nanaša na material in opremo, namenjeno za obnovo območij, ki jih je prizadela naravna in druga nesreča. Oprostitev se nanaša le na organizacije, ki vodijo ustrezno knjigovodstvo in pristojnim organom omogočajo nadzor nad njihovim delovanjem in ki po potrebi nudijo zavarovanje plačila DDV), je uporaba takega blaga ali storitev predmet DDV pod pogoji, ki veljajo v trenutku, ko pogoji za oprostitev niso več izpolnjeni.

Davčni zavezanec, ki je pred izdajo sklepa Evropske komisije obračunal DDV za tako blago in storitve, lahko za davčna obdobja od začetka uporabe sklepa Evropske komisije znižanje obračunanega DDV po izdanem računu iz teh davčnih obdobij vključi v obračun DDV za davčno obdobje, v katerem je popravil tak račun.

V Uradnem listu EU L 235, z dne 12. 9. 2022, je bil objavljen Sklep Komisije (EU) 2022/1511 z dne 7. septembra 2022 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2022 (v nadaljevanju: Sklep 2022/1511). Sklep 2022/1511 se lahko uporablja za uvoze od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022.

Na podlagi Sklepa 2022/1511 je bil sprejet tudi Odlok o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2022, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu (Uradni list RS, št. 125/22).

Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov

Državni zbor je na izredni seji dne, 23.08.2022, sprejel Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednot za omilitev dviga cen energentov (ZNUDDVE), ki je objavljen v Uradnem listu RS št. 114/22, z dne 31.8.2022 in začetkom veljave naslednji dan po objavi, tj. 01.09.2022.

Ta zakon za devet mesecev znižuje stopnjo DDV na energente z 22 odstotkov na 9,5 odstotka in velja za dobave:

- električne energije iz tarifne oznake 2716 00 00;

- zemeljskega plina , ki se uporablja za ogrevanje iz tarifnih oznak 2711 11 00, 2711 21 00 in 2711 29 00;

- daljinskega ogrevanja, uvrščenega v šifro standardne klasifikacije dejavnosti D/35.30 in

- lesa za kurjavo iz tarifne oznake 4401.

Določitev nižje stopnje DDV za navedene dobave energentov je skladna z Direktivo Sveta (EU) 2022/542 z dne 5. aprila 2022 o spremembi direktiv 2006/112/ES in (EU) 2020/285 glede stopenj davka na dodano vrednost, ki za dobave teh energentov omogoča uporabo nižje stopnje DDV, ki ni nižja od 5 %, v točki (22) Priloge III k Direktivi 2006/112/ES.

Nižja 9,5% stopnja DDV se od 01. septembra 2022 do vključno 31. maja 2023 uporablja tako za gospodinjstva kot tudi za gospodarstvo.

Državni zbor je sprejel tudi dopolnilo, po katerem mora vlada za obdobje veljavnosti znižanja DDV zagotoviti regulacijo cen energentov, ki trenutno velja za cene elektrike in plina.

Cilj zakona je zagotoviti, da bodo potrošniki v času največje porabe energentov, torej v času kurilne sezone, dodatno razbremenjeni posledic podražitve energentov. Po zagotovilih zakonodajalca gre za enega od ukrepov za naslovitev draginje, znižanje DDV pa spremlja tudi regulacija cen elektrike in plina, kar zagotavlja, da se bo znižanje DDV odrazilo v znižanju cen za končne uporabnike, ne pa v višjih trgovskih maržah.

Začasno znižanje DDV na energente bo pomenilo približno 130 milijonov EUR manj proračunskih prihodkov.

Sklep Komisije (EU) 2022/1108 z dne 1. julija 2022 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, ki bo brezplačno razdeljeno ali dano na voljo osebam, ki bežijo pred vojno v Ukrajini, in osebam v stiski v Ukrajini

Odobri se uvoz blaga brez plačila uvoznih dajatev v smislu člena 2(1), točka (a), Uredbe (ES) št. 1186/2009 in brez plačila davka na dodano vrednost (DDV) na uvoz v smislu člena 2(1), točka (a), Direktive 2009/132/ES, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

blago je namenjeno za naslednje namene:

(i)brezplačno razdeljevanje osebam, ki bežijo pred vojno v Ukrajini, s s strani državnih organizacij, vključno z državnimi organi, javnimi organi in drugimi osebami javnega prava, ali v njihovem imenu ali s strani ali v imenu dobrodelnih ali človekoljubnih organizacij, ki jih odobrijo pristojni organi držav članic prosilk, v katerih je blago namenjeno uporabi.

(ii) brezplačno uporabo za osebe, ki bežijo pred vojno v Ukrajini, pri čemer ostane v lasti the organov in organizacij.

Ta sklep je naslovljen na Češko republiko, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Francosko republiko, Republiko Hrvaško, Italijansko republiko, Republiko Litvo, Veliko vojvodstvo Luksemburg, Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko.

Uporablja se od 24. februarja 2022.

ZAKON O DODATNIH UKREPIH ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA, OMILITEV, OBVLADOVANJE, OKREVANJE IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19, ki ga je Vlada sprejela dne 19.11.2021, sprejet v Državnem zboru 27. 12. 2021, objavljen v Uradnem listu 206/2021 z dne 29. 12. 2021, ki je začel veljati 30.12.2021.

Ne glede na 41. člen Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19 in 196/21 – ZDOsk, 3/22) so od 1. januarja 2022 do 30. junija 2022 dobave zaščitne in medicinske opreme, vključno s pridobitvami tega blaga znotraj Evropske unije, iz seznama blaga, ki ga določi Vlada Republike Slovenije in za katerega velja oprostitev uvoznih dajatev in DDV, ob uvozu, v zvezi s Sklepom Komisije (EU) 2021/2313 z dne 22. decembra 2021 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2022, oproščene plačila DDV, s pravico do odbitka DDV.

Oprostitev plačila DDV velja za dobave zaščitne in medicinske opreme, ki je namenjena za brezplačno razdeljevanje osebam, ki jih je prizadela epidemija, so temu izbruhu izpostavljene ali se z njimi spopadajo ali brezplačno namenjene za uporabo subjektom, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, v zvezi z zdravstveno oskrbo prizadetih v epidemiji. Gre torej za dobave, ki se praviloma opravljajo s strani državnih organov ali organizacij, organov lokalne skupnosti oziroma drugih oseb javnega prava.

Blago, za katerega je predvidena oprostitev DDV, se lahko uporabi samo za namene spopadanja z izbruhom COVID-19 in ga ni dovoljeno odtujiti, dati v uporabo drugemu ali ga kako drugače uporabiti za druge namene, dokler DDV ni plačan, razen, ko se to blago uporablja v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti in to blago subjekti, ki opravljajo dejavnosti, brez plačila DDV, lahko uporabljajo tudi po prenehanju epidemije oziroma ukrepov za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19.

Če se blago z oprostitvijo DDV uporabi za druge namene, je treba obračunati DDV po predpisani stopnji, ki velja na dan nastanka obveznosti obračuna DDV. Če pa blago ostane v lasti organizacije, ki ne izpolnjuje več pogojev za oprostitev DDV, se oprostitev lahko uporabi še naprej, če je to blago brezplačno preneseno na organizacijo, ki je sama upravičena do oprostitve DDV pod pogojem, da se blago brezplačno razdeli osebam, ki jih je prizadel izbruh COVID-19, so temu izbruhu izpostavljene ali se z njim spopadajo.

Za namene zagotavljanja podatkov o dobavah, ki so upravičene do oprostitve DDV in, da bo davčni organ lahko izvajal nadzor nad pravilnostjo obračunavanja DDV, mora davčni zavezanec zagotoviti še naslednje:

- na računu se mora sklicevati na člen tega zakona, ki določa oprostitev DDV;

- razpolagati mora z izjavo kupca oz. upravičene osebe, da izpolnjuje predpisane pogoje (brezplačna razdelitev, ...). Izjava je lahko samostojen dokument ali kot pogodbeno določilo;

- predložiti mora mesečno poročilo (ne glede na to ali davčni zavezanec predlaga obračun DDV za mesečno ali trimesečno davčno obdobje) in voditi dovolj natančne evidence, ki omogočajo sestavo tega poročila in nadzor davčnemu organu.

Davčni zavezanec, ki je pred uveljavitvijo tega zakona od dobav, za katere je od 1. maja 2021 predvidena oprostitev DDV, obračunal DDV, lahko od tako izdanih računov popravi znesek obračunanega DDV, ki ga vključi v tekoči obračun DDV, in sicer v tistem davčnem obdobju, ko je izdal popravljen račun.

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 – ZIUPGT (Ur.l. RS 112/21, z dne 13.7.2021), ki je začel veljati 14.7.2021

Začasna oprostitev plačila DDV, s pravico do odbitka DDV, od 1.5.2021 do 31. 12. 2021, podaljšano do 30. junija 2022, velja za dobave zaščitne in medicinske opreme vključno s pridobitvami tega blaga znotraj Evropske unije, iz seznama blaga, ki ga določi Vlada Republike Slovenije, potrebnega za spopadanje s posledicami epidemije COVID, ki je namenjena za brezplačno razdeljevanje osebam, ki jih je prizadela epidemija, so temu izbruhu izpostavljene ali se z njimi spopadajo. Blago mora biti dobavljeno državnemu organu ali organizaciji, organu lokalne skupnosti, drugi osebi javnega prava ali drugi organizaciji, ki se po predpisih šteje za dobrodelno organizacijo, ali je blago dobavljeno za račun teh organov in organizacij ali blago iz druge države članice Evropske unije pridobi druga oseba za račun teh organov in organizacij.

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE)

V Uradnem listu RS št. 203/20, z dne 30.12.2020, je bil objavljen Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala eidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), ki je začel veljati 31.12.2020. S tem zakonom se zaradi pomoči pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 spreminjajo in dopolnjujejo določbe Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19).

Skladno z določili 47. člena tega zakona so ne glede na 41. člen ZDDV-1 in 3. ter 4. točko Priloge I k ZDDV-1 plačila DDV s pravico do odbitka DDV, od 31.12.2020 dalje oproščene dobave, pridobitve znotraj Evropske unije in uvozi cepiv proti COVID-19, ki jih odobrijo pristojni organi v Republiki Sloveniji oziroma Evropski uniji in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov za COVID-19 s pridobljenim certifikatom oziroma ustrezno oznako.

Ne glede na 1. in 2. točko prvega odstavka 42. člena ter drugi odstavek 63. člena ZDDV-1 so plačila DDV, s pravico do odbitka DDV, oproščene storitve, ki so neposredno povezane s cepivi in vitro diagnostičnimi medicinskimi pripomočki iz prejšnjega odstavka, v zvezi z zdravljenjem oziroma ohranjanjem zdravja.

Na podlagi Sklepa Evropske Komisije z dne 28. 10. 2020 o spremembi Sklepa (EU) 2020/491 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020 je bila sprejeta odločitev, da se podaljša začasna oprostitev carin in DDV pri uvozu medicinskih pripomočkov in zaščitne opreme iz tretjih držav. Začetno obdobje šestih mesecev, se podaljšuje do 30. aprila 2021. Temu ustrezno se skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), ki je bil objavljen v Ur.l. RS št. 175/20, z dne 27.11.2020, zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19, odstopa tudi od določb ZDDV-1. Ta zakon tako tudi dopolnjuje določila ZDDV-1 po katerem se od 1. novembra 2020 do 30. aprila 2021 oprosti plačilo carine in DDV za uvoz te opreme, če so kumulativno izpolnjeni določeni pogoji.

Oprostitev plačila DDV na domačem trgu velja za blago (zaščitna in medicinska oprema, t.j. oprema za zaščito ust in nosu, rokavice, zaščita za obraz itd.), ki ga davčni zavezanci dobavijo državnemu organu ali organizaciji, organu lokalne skupnosti, drugi osebi javnega prava ali dobrodelni organizaciji in je namenjeno