Danes je 28.5.2020

Input:

Nastanek obveznosti obračuna DDV v zvezi z zagotavljanjem gradbenih ali montažnih storitev (C-224/18)

2.5.2019, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

SODBA SODIŠČA (sedmi senat)

z dne 2. maja 2019 (jezik postopka: poljščina)

„Predhodno odločanje – Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 66 – Obdavčljivi dogodek in obveznost obračuna davka – Trenutek, ko so storitve opravljene – Gradbena in montažna dela – Upoštevanje trenutka prevzema del, določenega v pogodbi o opravljanju storitev“

V zadevi C‑224/18,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Naczelny Sd Administracyjny (vrhovno upravno sodišče, Poljska) z odločbo z dne 28. novembra 2017, ki je na Sodišče prispela 28. marca 2018, v postopku

Budimex S.A.

proti

Minister Finansów,

SODIŠČE (sedmi senat),

v sestavi T. von Danwitz, predsednik senata, E. Levits (poročevalec) in P. G. Xuereb, sodnika,

generalna pravobranilka: J. Kokott,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

–        za Budimex S.A. M. Militz, doradca podatkowy,

–        za poljsko vlado B. Majczyna, agent,

–        za Evropsko komisijo M. Siekierzyńska in N. Gossement, agentki,

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalne pravobranilke, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

Sodbo

1        Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 66 Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1), kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 2010/45/EU z dne 13. julija 2010 (UL 2010, L 189, str. 1) (v nadaljevanju: Direktiva o DDV).

2        Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbo Budimex S.A. in Minister Finansów (minister za finance, Poljska) v zvezi z davčnim stališčem, ki ga je ta družba zaprosila od ministra za finance glede datuma nastanka obveznosti obračuna davka na dodano vrednost (DDV) v zvezi z zagotavljanjem gradbenih ali montažnih storitev.

 Pravni okvir

 Pravo Unije

3        V uvodni izjavi 24 Direktive o DDV je navedeno:

„Pojme obdavčljivega dogodka in obveznosti obračuna davka bi bilo treba uskladiti, da bi uvedba in vse kasnejše spremembe skupnega sistema DDV lahko začele veljati hkrati v vseh državah članicah.“

4        Člen 2(1)(c) te direktive določa, da so predmet DDV „storitve, ki jih davčni zavezanec, ki deluje kot tak, opravi na ozemlju države članice za plačilo.“

5        Člen 63 navedene direktive določa:

„Obdavčljivi dogodek in s tem obveznost obračuna DDV nastane, ko je blago dobavljeno ali so storitve opravljene.“

6        Člen 66, prvi odstavek, Direktive o DDV določa:

„Z odstopanjem od členov 63, 64 in 65 lahko države članice določijo, da obveznost obračuna DDV za določene transakcije ali za določene kategorije davčnih zavezancev nastane v enem od naslednjih trenutkov:

(a)      najkasneje ob izdaji računa;

(b)      najkasneje ob prejemu plačila;

(c)      če račun ni izdan ali je izdan pozneje, v določenem roku, vendar najpozneje ob izteku roka, ki ga za izdajanje računov predpišejo države članice v skladu z drugim odstavkom člena 222, če pa država članica ni predpisala takšnega roka, v določenem obdobju od datuma obdavčljivega dogodka.“

7        Člen 222 te direktive določa:

„Za blago, dobavljeno v skladu s pogoji iz člena 138, ali opravljene storitve, za katere DDV plača prejemnik v skladu s členom 196, se račun izda najpozneje 15. dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem nastane obdavčljivi dogodek.

Države članice lahko za druge dobave blaga ali opravljanje storitev davčnim zavezancem naložijo roke za izdajo računov.“

 Poljsko pravo

8        Člen 19a ustawa o podatku od towarów i usług (zakon o davku na blago in storitve) z dne 11. marca 2004 (Dz. U., 2004, št. 54, pozicija 535) v različici, ki se uporablja v postopku v glavni stvari (v nadaljevanju: zakon o DDV), določa:

„1.      Ob upoštevanju odstavkov 5 in od 7 do 11 ter členov 14(6), 20 in 21(1) davčna obveznost nastane, ko je blago dobavljeno ali so storitve opravljene.

2.      Pri delno prevzetih storitvah se storitev šteje za opravljeno tudi takrat, ko je opravljen del storitve, za katerega je bilo določeno plačilo.

[…]

5.      Davčna obveznost nastane:

[…]

(3)      po izdaji računa v primerih iz člena 106b(1) za:

(a)      opravljanje storitev gradbenih ali montažnih del,

[…]

7.      V primerih iz odstavka 5, točki 3 in 4, če davčni zavezanec ni izdal računa ali ga je izdal pozneje, davčna obveznost nastane ob izteku rokov za izdajo računov, določenih v členu 106i, (3) in (4), ali, če roki niso bili določeni, po izteku končnega plačilnega roka.

[…]“

9        Člen 106b(1) tega zakona določa:

„Davčni zavezanec je zavezan k izdaji računa za:

1.      kakršno koli prodajo, dobavo blaga in opravljanje storitev iz