Danes je 13.7.2024

Input:

Obračun DDV

14.7.2022, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 26 minut

6.11 Obračun DDV

Erika Režek, davčna svetovalka

Po določbah ZDDV-1 je v obračunu DDV (obrazec DDV poleg identifikacijskih podatkov davčnega zavezanca potrebno posebej izkazovati skupno vrednost opravljenih storitev, za katere nastane obveznost obračuna DDV v drugi državi članici, in skupno vrednost opravljenih dobav blaga in storitev, za katere je v Sloveniji kot plačnik DDV določen prejemnik blaga ali storitev.

Ker se obrazec DDV-O skladno z določili Pravilnika o spremembah in dopolnitvah ZDDV-1, ki je začel veljati 10.2.2022, črta, obliko in vsebino obračuna DDV pa predpiše minister za finance, so s pravilnikom podrobneje določeni podatki, ki jih mora davčni zavezanec izkazati v obračunu DDV.

Obrazec DDV-O in navodila za izpolnjevanje obrazca niso več priloga k Pravilniku (Priloga VIII) in sta objavljena le na eDavkih. Po navedbah zakonodajalca se s tem zagotavlja večja fleksibilnost davčnemu organu za pojasnitev določenih polj obrazca DDV-O. Podrobnejša navodila so dostopna na e-davki.

Davčni zavezanec mora za davčno obdobje sam ugotoviti davčno obveznost in jo izkazati v obračunu DDV, ki ga predloži v elektronski obliki po sistemu eDavki), Vsebina je podrobneje določena v Pravilniku o izvajanju ZDDV-1, v 154. členu, in mora vsebovati najmanj podatke kot sledi:

 • - identifikacijske podatke davčnega zavezanca,
 • - identifikacijske podatke davčnega zastopnika, če ga ima,
 • - davčno obdobje,
 • - o dobavah blaga in storitev, katerih kraj obdavčitve je v Sloveniji,
 • - o dobavah blaga in storitev, katerih kraj obdavčitve je v Sloveniji, od katerih obračuna DDV prejemnik blaga,
 • - o dobavah blaga znotraj Unije, oproščenih plačila DDV v skladu s 46. členom ZDDV-1 in storitev, katerih kraj obdavčitve je v skladu s prvim odstavkom 25. člena ZDDV-1 druga država članica Unije,
 • - o prodajah blaga na daljavo, če davčni zavezanec ne uporablja posebne ureditve iz 6.b podpoglavja XI. poglavja ZDDV-1,
 • - o montaži ali instaliranju blaga, opravljenem v drugi državi članici Unije,
 • - o oproščenih dobavah blaga in storitev brez pravice do odbitka DDV,
 • - o obračunanem DDV po stopnjah DDV (od dobav blaga in storitev v Sloveniji; od pridobitev blaga iz drugih držav članic Unije; od storitev, prejetih iz drugih držav članic, katerih kraj obdavčitve je Slovenija v skladu s prvim odstavkom 25. člena ZDDV-1; na podlagi samoobdavčitve kot prejemnik blaga in storitev; na podlagi samoobdavčitve od uvoza),
 • - o nabavah blaga in storitev (nabav blaga in storitev v Sloveniji; nabav blaga in storitev v Sloveniji, od katerih obračuna DDV prejemnik; pridobitev blaga iz drugih držav članic Unije; prejetih storitev iz drugih držav članic Unije, katerih kraj obdavčitve je Slovenija v skladu s prvim odstavkom 25. člena ZDDV-1; oproščenih nabav blaga in storitev ter oproščenih pridobitev blaga znotraj Unije),
 • - o nabavni vrednosti nepremičnin in nabavni vrednosti drugih osnovnih sredstev,
 • - o odbitku DDV od nabav blaga in storitev, pridobitev blaga in prejetih storitev iz drugih držav članic Unije po stopnjah DDV,
 • - o odbitku DDV od pavšalnega nadomestila,
 • - o obveznosti ali presežku DDV za davčno obdobje,
 • - o izračunavanju odbitnega deleža,
 • - glede uveljavljanja zahtevka za vračilo DDV po obračunu DDV.

Davčni zavezanec v obračunu DDV za tekoče davčno obdobje vključi tudi naslednje podatke:

 • - podatke o popravku zneska obračunanega DDV in zneska odbitega DDV zaradi spremembe davčne osnove;
 • - podatke o popravku zneska obračunanega DDV in odbitka DDV zaradi napak;
 • - podatke o nastalih razlikah med odbitkom DDV na podlagi začasnega odbitnega deleža in odbitkom DDV, ki bi se smel odbiti glede na dejanski odbitni delež;
 • - podatke o znesku odbitka DDV, ki ga davčni zavezanec ni odbil v davčnem obdobju, v katerem je razpolagal z računom oziroma carinsko deklaracijo, ampak ga uveljavlja naknadno v skladu z drugim odstavkom 67. člena ZDDV-1;
 • - podatke o popravku odbitka DDV v skladu s prvim odstavkom 69. člena ZDDV-1.

Davčni zavezanec, ki v tekočem obračunu DDV popravlja napake iz preteklih davčnih obdobij na podlagi samoprijave v skladu z 88.b členom ZDDV-1 ali predloži obračun DDV po izteku predpisanega roka na podlagi samoprijave v skladu z 88.c členom ZDDV-1, v obračunu DDV označi, da gre za popravek ali samoprijavo ter navede davčno obdobje, na katero se znesek popravka ali znesek davčne obveznosti po samoprijavi nanaša, ter vpiše znesek DDV, ki je predmet popravka ali samoprijave.

Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev po plačani realizaciji, ugotovi davčno obveznost po podatkih iz:

- izdanih in prejetih računov, ki so izključeni iz posebne ureditve,

- računov po plačani realizaciji, ki so prejeti oziroma izdani v tekočem davčnem obdobju in plačani v tekočem davčnem obdobju, ter

- računov po plačani realizaciji, ki so prejeti oziroma izdani v predhodnih davčnih obdobjih in plačani v tekočem davčnem obdobju.

Davčni zavezanec, ki opravi dobavo rabljenega osnovnega sredstva, ki ga je nabavil pred uveljavitvijo DDV, tj. pred 01.07.1999, podatek o znesku prometnega davka, ki ga uveljavlja kot odbitek DDV, zagotovi v svojem knjigovodstvu.

Obračun DDV mora predložiti tudi oseba, za katero velja obveznost identifikacije za namene DDV, za katero je kot plačnik DDV določen prejemnik storitev (obdavčitev po splošnem pravilu).

Samoprijava/popravek

V obrazcu DDV-O v eDavkih se izkazujejo tudi podatki o popravkih DDV in podatki o samoprijavi davčnega zavezanca.

FURS je v zvezi z vpisovanjem teh podatkov v obračunu DDV-O izdal pojasnilo št. 4230-10018/2011-2, 24. 11. 2011 , kot sledi:

?Davčni zavezanec prosi za pojasnilo glede vpisa popravka zneska obračunanega DDV v nova polja na obrazcu DDV-O.

V nadaljevanju pojasnjujemo:

V polje “Samoprijava/popravek“ se na dnu obračuna DDV zaradi izračuna in knjiženja obresti vpisujejo samo zneski popravkov, ki povečujejo vrednost obračunanega DDV in so vključeni v tekoči obračun (pozitivne vrednosti).

V primeru popravkov napak iz preteklih davčnih obdobij, ki se jih vključi v tekoči obračun DDV (88.b člen ZDDV-1), se novih polj na vrhu obrazca DDV-O “Samoprijava“ in “Vloga za predložitev po roku“ ne označi. Navedeni polji se izpolnita le v primeru prve oddaje obračuna DDV po roku, torej naknadne predložitve obračuna DDV v skladu z 88. c členom ZDDV-1.?

Oddaja DDV-O v primeru, ko so v tekoči obračun vključeni tudi popravki za pretekla obdobja

FURS je na svoji spletni strani objavil pojasnilo, s katerim je na podlagi usklajevanj z davčnimi zavezanci te seznanil z nepravilnostmi pri izpolnjevanju obračunov DDV-O v primeru, ko so v tekoči obračun vključeni tudi popravki za pretekla obdobja v skladu z 88.b členom ZDDV-1.

FURS navaja, da je v primeru teh popravkov potrebno vse popravke za pretekla obdobja vključiti v tekoči obračun in jih vpisati v ustrezna polja (11, 21, 22 ali 31, 41, 42).

V polje “Samoprijava/popravek“ na dnu obračuna DDV-O pa se zaradi izračuna in knjiženja obresti vpisujejo samo zneski popravkov, ki povečujejo vrednost obračunanega DDV/zmanjšujejo vrednost odbitega DDV in so že vključeni v tekoči obračun v polja 11, 21 ali 22 (samo pozitivne vrednosti).

Predložitev obračuna DDV-O

Davčni zavezanec mora obračun davka na dodano vrednost predložiti davčnemu organu v elektronski obliki prek sistema eDavki na spletni naslov: http://edavki.durs.si.

Izjema od obveznosti predložitve obračuna DDV velja zgolj za davčnega zavezanca, ki se identificira za namene DDV samo zaradi vključitve v posebno unijsko ureditev za prodajo blaga na daljavo znotraj Unije, za dobavo blaga v državi članici prek elektronskih vmesnikov, ki omogočajo dobavo, in za storitve, ki jih opravljajo davčni zavezanci, ki imajo sedež znotraj Unije, vendar ne v državi članici potrošnje (na obrazcu DDV-P2 za registracijo je izpolnjeno polje 19 ?Opravljanje dobav/storitev po 130.c členu ZDDV-1? (unijska ureditev VEM)).

Plačilo DDV v državni proračun

DDV obveznost po davčnem obračunu je potrebno plačati najpozneje zadnji delovni dan naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja.

V primeru, da je potrebno DDV plačati na podlagi odločitve davčnega organa (88.a člen ZDDV-1), pa v 8 dneh po poteku roka za predložitev obračuna DDV.

Skrajšani rok predložitve obračuna DDV na podlagi odločitve FURS

Davčni organ lahko v t.i. utemeljenih primerih določi, da je davčni zavezanec dolžan oddati obračun DDV pred rokom za oddajo, tj. zadnji delovni dan po poteku davčnega obdobja, in temu ustrezno tudi plačati DDV (v 8 dneh po poteku roka za predložitev obračuna DDV). Rok, ki ga določi davčni organ, ne sme biti krajši od 2 dni od dneva, ko davčni organ vroči sklep zavezancu. Ta davčni zavezanec obračuna DDV za preostanek davčnega obdobja.

Davčni zavezanci, ki