Danes je 6.7.2022

Input:

Stopnja DDV za storitve popravil in vzdrževanja dvigal (C‑218/21)

20.5.2022, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

SODBA SODIŠČA (šesti senat)

z dne 5. maja 2022 (jezik postopka: portugalščina)

„Predhodno odločanje – Obdavčenje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Davčna stopnja – Začasne določbe za nekatere delovno intenzivne storitve – Priloga IV, točka 2 – Obnova in popravila zasebnih stanovanj – Uporaba nižje stopnje DDV za storitve popravil in vzdrževanja dvigal stanovanjskih stavb“

V zadevi C‑218/21,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Supremo Tribunal Administrativo (vrhovno upravno sodišče, Portugalska) z odločbo z dne 17. februarja 2021, ki je na Sodišče prispela 1. aprila 2021, v postopku

Autoridade Tributária e Aduaneira

proti

DSR – Montagem e Manutenão de Ascensores e Escadas Rolantes SA,

SODIŠČE (šesti senat),

v sestavi I. Ziemele, predsednica senata, T. von Danwitz in A. Kumin (poročevalec), sodnika,

generalna pravobranilka: T. Ćapeta,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

–        za DSR – Montagem e Manutenão de Ascensores e Escadas Rolantes SA J. Vilaa da Fonseca, advogado,

–        za portugalsko vlado sprva P. Barros da Costa, L. Inez Fernandes in R. Campos Laires, nato P. Barros da Costa in R. Campos Laires, agenti,

–        za Evropsko komisijo M. Afonso in V. Uher, agenta,

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalne pravobranilke, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

Sodbo

1        Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago točke 2 Priloge IV k Direktivi Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1; v nadaljevanju: Direktiva o DDV).

2        Ta predlog je bil vložen v okviru spora med Autoridade Tributária e Aduaneira (davčni in carinski organ, Portugalska) (v nadaljevanju: davčna uprava) in družbo DSR – Montagem e Manutenão de Ascensores e Escadas Rolantes SA (v nadaljevanju: DSR) glede stopnje davka na dodano vrednost (DDV), ki se uporablja za storitve popravil in vzdrževanja dvigal, ki jih opravlja ta družba.

 Pravni okvir

Pravo Unije

3        Direktiva o DDV vsebuje naslov VIII „Stopnje“, ki zajema poglavje 2, naslovljeno „Struktura in višina stopenj“. V tem poglavju sta med drugim člena 96 in 98 te direktive.

4        Člen 96 navedene direktive določa:

„Države članice uporabljajo splošno stopnjo DDV, ki jo določi vsaka država članica kot odstotek od davčne osnove in je enaka za dobavo blaga in za opravljanje storitev.“

5        Člen 98(1) in (2) te direktive določa:

„1.      Države članice lahko uporabljajo eno ali dve nižji stopnji.

2.      Nižje stopnje se uporabljajo samo za dobave blaga in opravljanje storitev iz kategorij, določenih v Prilogi III.

[…]“

6        V času dejanskega stanja v postopku v glavni stvari je naslov VIII Direktive o DDV zajemal poglavje 3, naslovljeno „Začasne določbe za nekatere delovno intenzivne storitve“. V tem poglavju sta bila med drugim člena 106 in 107 te direktive.

7        Člen 106 navedene direktive je določal:

„Svet [Evropske unije] lahko državam članicam na predlog [Evropske komisije] s soglasnim odločanjem dovoli, da za storitve iz Priloge IV najpozneje do 31. decembra 2010 uporabljajo nižje stopnje iz člena 98.

Nižje stopnje se lahko uporabljajo za storitve, naštete v največ dveh kategorijah iz Priloge IV.

V izjemnih primerih se lahko državi članici dovoli, da uporablja nižjo stopnjo za tri zgoraj navedene kategorije.“

8        Člen 107 iste direktive je določal:

„Storitve iz člena 106 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

(a)      biti morajo delovno intenzivne;

(b)      večinoma se morajo opravljati neposredno za končne potrošnike;

(c)      v glavnem morajo biti lokalne in ni verjetno, da bi povzročale izkrivljanje konkurence.

Poleg tega mora obstajati tesna povezava med nižjimi cenami zaradi znižanja stopnje in predvidenim povečanjem povpraševanja in zaposlovanja. Uporaba nižje stopnje ne sme ogroziti nemotenega delovanja notranjega trga.“

9        Priloga IV k Direktivi o DDV je vsebovala seznam storitev iz člena 106 te direktive. V točki 2 te priloge je bilo navedeno:

„obnova in popravila zasebnih stanovanj, razen materialov, ki so bistveni del vrednosti dobave [opravljene storitve]“.

10      Poglavje 3 naslova VIII Direktive o DDV in Priloga IV k tej direktivi sta bili razveljavljeni z Direktivo Sveta 2009/47/ES z dne 5. maja 2009 o spremembi Direktive 2006/112 glede nižjih stopenj davka na dodano vrednost (UL 2009, L 116, str. 18). Z Direktivo 2009/47 pa je bila v Prilogo III k Direktivi o DDV vstavljena točka 10a, ki vsebuje seznam dobav blaga in storitev, za katere se lahko uporabljajo nižje stopnje DDV iz člena 98 te direktive. Vsebina te točke 10a je enaka vsebini točke 2 prejšnje Priloge IV k Direktivi o DDV.

Portugalsko pravo

Zakonik o DDV

11      Člen 18(1) Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (zakonik o davku na dodano vrednost) v različici, ki se uporablja za dejansko stanje v postopku v glavni stvari (v nadaljevanju: zakonik o DDV), je določal:

„Davčne stopnje so naslednje:

(a)      pri uvozu, dobavi blaga in opravljanju storitev, navedenih v seznamu I, priloženem temu zakoniku, znaša stopnja 5 %;

[…]

(c)      pri drugem uvozu, dobavi blaga in opravljanju storitev znaša stopnja 21 %.“

12      Točka 2.24 seznama I, priloženega k zakoniku o DDV, je določala:

„Podjemne pogodbe za izboljšanje, prenovo, obnovo, restavriranje, popravila in ohranitev stavb ter samostojnih delov stanovanjskih stavb, razen