Danes je 13.7.2024

Input:

Stopnje DDV

14.9.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 16 minut

6.6 Stopnje DDV

Erika Režek, davčna svetovalka

Davčne stopnje

Blago in storitve se obdavčujejo po:

 • splošni, 22% stopnji DDV,

 • nižji, 9,5% stopnji DDV in

 • posebni nižji, 5% stopnjo DDV

Preračunana stopnja 22% znaša 18,0328%, preračunana stopnja 9,5% znaša 8,6758%, preračunana stopnja 5% znaša 4,7619 %

Po nižji davčni stopnji se obračunava in plačuje dobava blaga in storitev, ki so naštete v Prilogi I ZDDV-1.

Po posebni nižji davčni stopnji se obdavčuje dobava blaga in storitev iz Priloge IV ZDDV-1 (19. člen ZDDV-1K).

Med izdelke iz Priloge IV k ZDDV-1 se uvrščajo:

 • tiskane knjige, brošure, letaki in podobno gradivo (tarifna oznaka: 4901);

 • časopisi, revije in druge periodične publikacije (tarifna oznaka: 4902);

 • otroške slikanice (tarifna oznaka: 4903 00 00);

 • glasbena dela (tarifna oznaka: 4904 00 00);

 • zemljevidi ter hidrografske in podobne karte vseh vrst (tarifna oznaka: 4905);

 • knjige, slikanice, glasbene knjige z notami in atlasi na posnetih nosilcih s tekstovnimi, slikovnimi in zvočnimi zapisi (tarifna oznaka: 8523).

Med elektronske dobave gradiv iz 1. točke Priloge IV k ZDDV-1 se uvršča elektronsko opravljanje storitev prek medmrežja ali elektronskega omrežja, s katerim se zagotavlja dostop do:

 • elektronskih knjig in elektronskih učbenikov;

 • elektronskih časopisov, elektronskih revij in drugih elektronskih periodičnih publikacij ali redno elektronsko posodabljanih vsebin, ki imajo namen obveščati o novicah ali drugih temah;

 • elektronskih izdaj: zvočnih knjig, brošur, letakov ali podobnega gradiva; otroških slikanic, knjig za risanje ali pobarvank; glasbenih del ali glasbenih knjig z notami; atlasov, zemljevidov ter hidrografskih in podobnih kart

Med te izdelke in storitve se ne uvršča dobava gradiva, ki več kot 50 odstotkov prostora namenja oglaševanju, niti glasba, filmi in igre, vključno z igrami na srečo in loterijo, ter interaktivno učenje, predvajanja in prireditve s področij politike, kulture, umetnosti, športa, znanosti in zabave.

Obdavčitev gasilskih vozil in gasilske opreme

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 - ZIUOPZP (Ur.l.RS št. 95/23) je začel veljati 2. 9. 2023. Od tega dne dalje se za dobave tipiziranih gasilskih vozil, posebne zaščitne in reševalne opreme ter orodij za opravljanje nalog gasilstva, običajno namenjenih za uporabo pri intervencijah, uporablja posebna nižja, 5-odstotna stopnja DDV, ki se dobavljajo javnim gasilskim službam ali prostovoljnim gasilskim enotam v gasilskih društvih.

Seznam tipiziranih gasilskih vozil, posebne zaščitne in reševalne opreme ter orodij za opravljanje nalog gasilstva določi minister, pristojen za finance, v soglasju z ministrom, pristojnim za gasilstvo in je kot tak objavljen v Uradnem listu RS št. 98/23, z dne 15. 9. 2023, v Pravilniku o določitvi seznama tipiziranih gasilskih vozil, posebne zaščitne in reševalne opreme ter orodij za opravljanje nalog gasilstva, za katere se davek na dodano vrednost obračunava in plačuje po posebni nižji stopnji 5 % od davčne osnove, ki je začel veljati 16.09.2023.

Posebna nižja stopnja za gasilsko opremo velja tudi za uvoz zadevnega blaga. Za uveljavljanje posebne nižje stopnje je treba v PE 2/3 carinske deklaracije vpisati oznako 3D55 - Obračun DDV po posebni nižji stopnji za gasilsko opremo v skladu s 121. členom ZIUOPZP.

Obdavčitev energentov od 01.09.2022 do vključno 31.05.2023

Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednot za omilitev dviga cen energentov - ZNUDDVE, (Ur.l. RS št. 114/22, z dne 31.08.2022) od 01.09.2022 do vključno 31.05.2023 znižuje stopnjo DDV na energente z 22% na 9,5% in velja za dobave:

- električne energije iz tarifne oznake 2716 00 00;

- zemeljskega plina , ki se uporablja za ogrevanje iz tarifnih oznak 2711 11 00, 2711 21 00 in 2711 29 00;

- daljinskega ogrevanja, uvrščenega v šifro standardne klasifikacije dejavnosti D/35.30 in

- lesa za kurjavo iz tarifne oznake 4401.

Določitev nižje stopnje DDV za navedene dobave energentov je skladna z Direktivo Sveta (EU) 2022/542 z dne 5. aprila 2022 o spremembi direktiv 2006/112/ES in (EU) 2020/285 glede stopenj davka na dodano vrednost, ki za dobave teh energentov omogoča uporabo nižje stopnje DDV, ki ni nižja od 5 %, v točki (22) Priloge III k Direktivi 2006/112/ES.

Nižja 9,5% stopnja DDV se od 01. septembra 2022 do vključno 31. maja 2023 uporablja tako za gospodinjstva kot tudi za gospodarstvo.

2. Obdavčitev stanovanjskih objektov

Pri obnovi in popravilu stanovanjskih objektov, se uporablja nižja stopnja DDV na podlagi (11a) točke ZDDV-1, če so zaračunane neposredno investitorju, ne pa tudi od dobave in gradnje teh objektov.

Uporaba športnih objektov se po ZDDV-1 šteje kot obdavčen promet, ki je obdavčen z znižano davčno stopnjo (14. točka Priloge I k ZDDV-1).

V skladu s to točko, se po 57. členu Pravilnika o izvajanju ZDDV-1, 2. odst., DDV obračunava od uporabe športnih objektov, ki jih upravljavec športnega objekta (lastnega ali najetega) za plačilo oddaja v uporabo končnim potrošnikom – osebam, ki objekt uporabljajo za ukvarjanje s športom ali drugim osebam, ki športni objekt dajejo na razpolago osebam za ukvarjanje s športom, npr. svojim članom, zaposlenim, učencem, ne pa davčnim zavezancem, ki športni objekt uporabljajo za nadaljnje trženje

Kaj pa brezplačna raba oz. uporaba telovadnice? Ali je tako vrstna storitev predmet obdavčitve z DDV ali lahko zagovarjamo, da gre za poslovni interes davčnega zavezanca in tako posledično taka raba oz. uporaba telovadnice ni predmet DDV?

V